PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE W RAMACH SPECJALNOŚCI (dla naborów 2015–2019) – studia stacjonarne

I


semestr
II

III

Techniki eksperymentalne badania materiałów i konstrukcji  44  W24 | L20

komputerowa rejestracja i przetwarzanie sygnałów pomiarowych; podstawy tensometrii elektrorezystancyjnej;
podstawy badań reologicznych; określenie charakterystyk materiału w badaniach zmęczeniowych


Język angielski w systemach CAx  14  C14

zaawansowane nazewnictwo stosowane w programach CAx w zakresie: mechaniki technicznej,
wytrzymałości materiałów, metod numerycznych, projektowania i wytwarzania


Kody komputerowe do analiz inżynierskich CAE  60  W10 | C10 | L40

klasyfikacja i przegląd systemów CAx; zasady stosowania systemów CAx w projektowaniu konstrukcji;
podstawy dynamiki układów dyskretnych w ujęciu MES


Komputerowa symulacja zagadnień zmęczenia  40  W16 | C10 | L14

wpływ różnych czynników na wytrzymałość zmęczeniową; wytrzymałość wysoko- i niskocyklowa konstrukcji;
wytrzymałość zmęczeniowa konstrukcji przy obciążeniach eksploatacyjnych


Metoda elementów skończonych  22  W22

podstawowe równania liniowej teorii sprężystości w ujęciu macierzowym; model obliczeniowy MES;
równania równowagi statycznej w MES; podstawowe modele elementów skończonych


Metody numeryczne w analizie konstrukcji  60E  W16 | C20 | L24

równania różniczkowe zwyczajne 1-go i 2-go rzędu; metody jawne i niejawne;
stabilność rozwiązania; całkowanie równań ruchu; rozwiązywanie układów równań liniowych


Podstawy teorii sprężystości i plastyczności  60E  W40 | C20

podstawy rachunku tensorowego; podstawy mechaniki ciał odkształcalnych;
podstawy rachunku wariacyjnego; podstawy liniowej teorii sprężystości; podstawy teorii plastyczności


Inżynierskie bazy danych  24  W8 | C2 | L14

systemy baz danych ich właściwości i zadania; struktura logiczna bazy; podstawy projektowania baz danych;
relacyjny model bazy danych; środowisko MS Access; elementy Strukturalnego Języka Zapytań (SQL)


Numerical modelling of materials  30  W10 | L20

methods of numerical micro- and macro-scale modelling of modern materials; methods of materials testing
and numerical models verification; material models of selected materials applied in commercial CAE software


Symulacja złożonych nieliniowych zagadnień mechaniki  50E  W14 | C6 | L16 | P14

metody numeryczne w aspekcie nieliniowej analizy zagadnień z zakresu statyki;
MES w zagadnieniach dynamiki; metody numeryczne do opisu zagadnienia interakcji pomiędzy ciałami


Wybrane problemy procesu produkcji*  22  W10 | C6 | L6

proces produkcji; planowanie zdolności produkcyjnych; sterowanie produkcją; kompleksowe zarządzanie jakością;
utrzymanie wyposażenia produkcyjnego; zintegrowane systemy informatyczne procesu produkcji


Zaawansowane modelowanie i symulacja 1  44  W14 | L16 | P14

podstawy teoretyczne symulacji multibody; metodyka budowy modeli sztywnych układów mechanicznych;
równania ruchu; analiza kinematyczna i dynamiczna układów mechanicznych


Sterowanie numeryczne obrabiarek**  26  W12 | C6 | L8

rozwój i budowa nowoczesnych obrabiarek CNC; geometryczne i technologiczne podstawy obróbki CNC;
podstawy użytkowania systemu MTS; programowanie dialogowe obróbki tokarskiej i frezarskiej


Zaawansowane modelowanie i symulacja 2  24  W8 | L16

materiały strukturalne w modelowaniu numerycznym; metody modelowania wybranych struktur materiałowych;
metody obliczeń z użyciem modeli wybranych struktur materiałowych


     – łączna liczba godzin, E – egzamin, W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt.
*   Przedmiot realizowany w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu WME WAT.
** Przedmiot realizowany w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii WTC WAT.PRZEDMIOTY OBIERALNE REALIZOWANE W INSTYTUCIE (od naboru 2015) – studia stacjonarne / niestacjonarne

I


semestr
II

III

Techniki eksperymentalne w analizie konstrukcji  20  W6 | L14 /  12  W4 | L8

podstawowe badania materiałów izotropowych i anizotropowych w warunkach obciążeń statycznych;
przegląd sprzętu i oprogramowania stosowanego w badaniach eksperymentalnych


Techniki komputerowe w analizie konstrukcji  20  W6 | L14 /  12  W4 | L8

zastosowanie MES w analizie konstrukcji; tworzenie i weryfikacja modeli numerycznych; modele materiału;
wyznaczanie i analiza stanów przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w konstrukcji


     – łączna liczba godzin, W – wykład, L – laboratorium.