PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE W RAMACH SPECJALNOŚCI (dla naboru 2019) – studia stacjonarne

V


semestr
VI

VII

Fundamentals of Finite Element Method  30E  W20 | C10

general characteristics of computational methods; characteristics of basic finite elements;
solving the system of equations; FEM fundamentals in dynamic problems


Komputerowa symulacja zagadnień mechaniki 1  52  W10 | C10 | L32

podstawy metodyki działania systemów obliczeń inżynierskich MES; wprowadzenie do liniowej
analizy numerycznej MES; modelowanie prostych (1-D, 2-D, 3-D) konstrukcji inżynierskich


Komputerowe wspomaganie projektowania  44  W8 | L24 | P12

projektowanie maszyn i urządzeń mechanicznych z zastosowaniem systemów CAD;
dokumentacja projektowa z obowiązującymi normami i procedurami


Podstawy teorii sprężystości  24  W24

płaskie zadania teorii sprężystości; podstawy teorii płyt izotropowych;
podstawy teorii powłok sprężystych


Język angielski w systemach CAE  12  C12

charakterystyka technicznego języka angielskiego; pojęcia i terminy stosowane w programach CAE;
zasady przygotowywania publikacji i referatu naukowego


Komputerowa symulacja zagadnień mechaniki 2  78E  W26 | L52

metody numeryczne w analizie nieliniowej; nieliniowość fizyczna i geometryczna;
materiały nieliniowe sprężyste; materiały hipersprężyste; podstawy modelowania zagadnienia kontaktu


Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich  60E  W8 | L40 | P12

modelowanie oraz symulacje numeryczne sprzętu mechanicznego oraz części maszyn i urządzeń mechanicznych;
przedmiot bezpośrednio związany z pracą inżynierską


Metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich  44  W10 | C14 | L20

podstawowe pojęcia związane z metodami numerycznymi; metody interpolacji i aproksymacji;
całkowanie numeryczne; równania różniczkowe zwyczajne 1-go rzędu


Podstawy walidacji modeli numerycznych  28  W10 | L18

podstawowe pojęcia z zakresu walidacji modeli numerycznych; metodologia tworzenia modeli numerycznych
materiałów i konstrukcji; metodologia walidacji (uwiarygodniania) modeli numerycznych


Wspomaganie eksperymentalne modelowania numerycznego  30  W14 | L16

podstawy techniki eksperymentu; wyznaczanie charakterystyk materiałowych; metody pomiaru
przemieszczeń i odkształceń; zastosowanie badań nieniszczących do weryfikacji modeli numerycznych


Zastosowanie systemów CAD/CAM w inżynierii mechanicznej  28  W10 | C12 | L6

podstawy programowania obrabiarek CNC na bazie kodu ISO; podstawy programowania ręcznego obrabiarek
sterowanych numerycznie; programowanie obróbki tokarskiej/frezarskiej z wykorzystaniem systemu CAM


Komputerowa symulacja zagadnień mechaniki 3  50  W14 | L36

symulacja wieloczłonowych układów mechanicznych w środowisku ADAMS;
badanie wpływu modyfikacji układu na wyniki analiz; elementy optymalizacji konstrukcji


     – łączna liczba godzin, E – egzamin, W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt.PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE W RAMACH SPECJALNOŚCI (dla naboru 2018) – studia stacjonarne

V


semestr
VI

VII

Komputerowa symulacja zagadnień mechaniki 1  56  W10 | C10 | L36

podstawy metodyki działania systemów obliczeń inżynierskich MES; wprowadzenie do liniowej
analizy numerycznej MES; modelowanie prostych (1-D, 2-D, 3-D) konstrukcji inżynierskich


Komputerowe wspomaganie projektowania  44  W8 | L24 | P12

projektowanie maszyn i urządzeń mechanicznych z zastosowaniem systemów CAD;
dokumentacja projektowa z obowiązującymi normami i procedurami


Podstawy metody elementów skończonych  20E  W20

ogólna charakterystyka komputerowych metod obliczeniowych; rozwiązywanie układu równań;
charakterystyka podstawowych elementów skończonych; podstawy MES w zagadnieniach dynamiki


Podstawy teorii sprężystości  30  W30

płaskie zadania teorii sprężystości; podstawy teorii płyt izotropowych;
podstawy teorii powłok sprężystych


Język angielski w systemach CAE  12  C12

charakterystyka technicznego języka angielskiego; pojęcia i terminy stosowane w programach CAE;
zasady przygotowywania publikacji i referatu naukowego


Komputerowa symulacja zagadnień mechaniki 2  78E  W26 | L52

metody numeryczne w analizie nieliniowej; nieliniowość fizyczna i geometryczna;
materiały nieliniowe sprężyste; materiały hipersprężyste; podstawy modelowania zagadnienia kontaktu


Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich  60E  W8 | L40 | P12

modelowanie oraz symulacje numeryczne sprzętu mechanicznego oraz części maszyn i urządzeń mechanicznych;
przedmiot bezpośrednio związany z pracą inżynierską


Metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich  44  W10 | C14 | L20

podstawowe pojęcia związane z metodami numerycznymi; metody interpolacji i aproksymacji;
całkowanie numeryczne; równania różniczkowe zwyczajne 1-go rzędu


Podstawy walidacji modeli numerycznych  28  W10 | L18

podstawowe pojęcia z zakresu walidacji modeli numerycznych; metodologia tworzenia modeli numerycznych
materiałów i konstrukcji; metodologia walidacji (uwiarygodniania) modeli numerycznych


Wspomaganie eksperymentalne modelowania numerycznego  30  W14 | L16

podstawy techniki eksperymentu; wyznaczanie charakterystyk materiałowych; metody pomiaru
przemieszczeń i odkształceń; zastosowanie badań nieniszczących do weryfikacji modeli numerycznych


Zastosowanie systemów CAD/CAM w inżynierii mechanicznej  28  W10 | C12 | L6

podstawy programowania obrabiarek CNC na bazie kodu ISO; podstawy programowania ręcznego obrabiarek
sterowanych numerycznie; programowanie obróbki tokarskiej/frezarskiej z wykorzystaniem systemu CAM


Komputerowa symulacja zagadnień mechaniki 3  50  W14 | L36

symulacja wieloczłonowych układów mechanicznych w środowisku ADAMS;
badanie wpływu modyfikacji układu na wyniki analiz; elementy optymalizacji konstrukcji


     – łączna liczba godzin, E – egzamin, W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt.PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE W RAMACH SPECJALNOŚCI (dla naborów 2015–2017) – studia stacjonarne

V


semestr
VI

VII

Podstawy metody elementów skończonych  20  W20

ogólna charakterystyka komputerowych metod obliczeniowych; rozwiązywanie układu równań;
charakterystyka podstawowych elementów skończonych; podstawy MES w zagadnieniach dynamiki


Podstawy teorii sprężystości  30  W30

płaskie zadania teorii sprężystości; podstawy teorii płyt izotropowych;
podstawy teorii powłok sprężystych


Metody numeryczne w obliczeniach inżynierskich  44  W10 | C14 | L20

podstawowe pojęcia związane z metodami numerycznymi; metody interpolacji i aproksymacji;
całkowanie numeryczne; równania różniczkowe zwyczajne 1-go rzędu


Komputerowa symulacja liniowych zagadnień mechaniki  56  W10 | C10 | L36

podstawy metodyki działania systemów obliczeń inżynierskich MES; wprowadzenie do liniowej
analizy numerycznej MES; modelowanie prostych (1-D, 2-D, 3-D) konstrukcji inżynierskich


Wspomaganie eksperymentalne modelowania numerycznego  30  W14 | L16

podstawy techniki eksperymentu; wyznaczanie charakterystyk materiałowych; metody pomiaru
przemieszczeń i odkształceń; zastosowanie badań nieniszczących do weryfikacji modeli numerycznych


Język angielski w systemach CAE  12  C12

charakterystyka technicznego języka angielskiego; pojęcia i terminy stosowane w programach CAE;
zasady przygotowywania publikacji i referatu naukowego


Komputerowa symulacja nieliniowych zagadnień mechaniki  56E  W20 | L36

metody numeryczne w analizie nieliniowej; nieliniowość fizyczna i geometryczna;
materiały nieliniowe sprężyste; materiały hipersprężyste; podstawy modelowania zagadnienia kontaktu


Komputerowa symulacja zagadnień termomechaniki  30  W10 | C10 | L10

zastosowanie MES do rozwiązywania problemu przewodzenia ciepła; równania konstytutywne; macierzowe
równanie równowagi przepływu ciepła; prawo plastycznego płynięcia; sprzężone zagadnienie termo-plastyczne


Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich  60E  W18 | C10 | L20 | P12

podstawy teoretyczne symulacji multibody; metodyka budowy modeli; analiza kinematyczna i dynamiczna
układów mechanicznych; metodyka wieloetapowa w analizie wytężenia wybranego podzespołu


Podstawy walidacji modeli numerycznych  28  W10 | L18

podstawowe pojęcia z zakresu walidacji modeli numerycznych; metodologia tworzenia modeli numerycznych
materiałów i konstrukcji; metodologia walidacji (uwiarygodniania) modeli numerycznych


Nowoczesne materiały i technologie*  36  W20 | L16

komputerowe wspomaganie doboru materiałów i technik wytwarzania; materiały spiekane, ceramiczne
i kompozytowe; inżynierskie materiały inteligentne, biometryczne i funkcjonalne; trendy rozwojowe w obróbce


Zastosowanie systemów CAD/CAM w inżynierii mechanicznej  28  W10 | C12 | L6

podstawy programowania obrabiarek CNC na bazie kodu ISO; podstawy programowania ręcznego obrabiarek
sterowanych numerycznie; programowanie obróbki tokarskiej/frezarskiej z wykorzystaniem systemu CAM


Komputerowe modelowanie materiałów i układów mechanicznych  50  W12 | C12 | L14 | P12

symulacje komputerowe w analizie obciążeń statycznych i dynamicznych materiałów i układów mechanicznych;
interpretacja wyników obliczeń w odniesieniu do materiałów i konstrukcji


     – łączna liczba godzin, E – egzamin, W – wykład, C – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt.
* Przedmiot realizowany w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Technologii WTC WAT.PRZEDMIOTY OBIERALNE REALIZOWANE W INSTYTUCIE (od naboru 2018) – studia stacjonarne / niestacjonarne

I

II


semestr
III

IV

Systemy CAE w praktyce inżynierskiej  24  W10 | L14 /  14  W6 | L8

budowa modeli geometrycznych; budowa modeli dyskretnych; definicja warunków początkowo-brzegowych;
prowadzenie analiz numerycznych; interpretacja wyników analiz w wybranym środowisku programowym


Techniki eksperymentalne w mechanice  24  W10 | L14 /  14  W6 | L8

określanie charakterystyk mechanicznych materiałów izotropowych w badaniach statycznych;
maszyny wytrzymałościowe, rodzaje prób, czujniki i aparatura pomiarowa; opracowanie wyników badań


Excel dla mechaników  24  W10 | L14 /  14  W6 | L8

zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel do rozwiązywania problemów technicznych;
specjalistyczne oprogramowanie MSC Working Model dla mechaników


Matlab dla mechaników  24  W10 | L14 /  14  W6 | L8

zastosowanie programu Matlab do rozwiązywania problemów technicznych;
specjalistyczne oprogramowanie MSC Working Model dla mechaników


     – łączna liczba godzin, W – wykład, L – laboratorium.