PRACE DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI (od 2012 roku)


2019


Analiza numeryczna podstawowej konfiguracji prototypowego mostu pływającego

Analiza numeryczna wytrzymałości wybranych podzespołów ramienia koparki

Model dyskretny struktury tkaniny powlekanej


2018


Analiza konstrukcji systemu wzmacniającego pojazd rajdowy

Analiza numeryczna wybranej przekładni zębatej z uwzględnieniem algorytmu kontaktu pomiędzy zębami

Badania eksperymentalne tkanin ze zmodyfikowaną warstwą powierzchniową

Badania numeryczne litych i porowatych struktur ceramicznych

Badania numeryczne wybranych wariantów konstrukcji brzegowej dla modułowego obiektu pływającego

Badania symulacyjne wpływu rozmieszczenia pakietu baterii akumulatorów na ruch samochodu elektrycznego
na łuku drogi

Badanie właściwości wytrzymałościowych wybranego kompozytu polimerowego
w szerokim zakresie szybkości odkształcenia z uwzględnieniem anizotropii

Badanie wpływu uproszczeń geometrii modelu na wyniki analiz numerycznych belek

Badanie wrażliwości modelu numerycznego na rodzaj dyskretyzacji w statycznej próbie rozciągania

Komputerowa symulacja wariantów jazdy samochodu wyścigowego na łuku drogi

Modelowanie i analiza układu koło – szyna

Numeryczna analiza wpływu kształtu oraz wymiarów przekroju poprzecznego prętów
poddanych swobodnemu skręcaniu

Porównanie różnych metod modelowania zjawisk dynamicznych na przykładzie
oddziaływania fali ciśnienia na płytę metalową

Projekt maszyny wytrzymałościowej o zakresie 5 kN

Projekt stanowiska do przeprowadzania statycznych prób skręcania

Wielowariantowa analiza numeryczna z zastosowaniem modeli uproszczonych prototypowego mostu pływającego

Wybrane metody analizy numerycznej pracy łożyska ślizgowego

Zaprojektowanie oraz symulacje numeryczne osłony wirującego sprzęgła rozłącznego


2017


Analiza numeryczna płyty obciążonej impulsem wybuchu

Analiza numeryczna stanu naprężenia w ściance rury obciążonej przepływem czynnika roboczego
w pobliżu lokalnego ubytku materiału

Analiza wytrzymałościowa wybranego fragmentu instalacji przemysłowej rurociągu

Badania perforacji panelu Al-Ti/SiC wybranym pociskiem przeciwpancernym

Badania stanu odkształcenia rur w odwiercie wydobywczym gazu z łupków w aspekcie zmiany
ich parametrów geometrycznych w czasie instalacji i tłoczenia zimnego czynnika szczelinującego

Badania właściwości mechanicznych kompozytu naturalnego i analiza numeryczna przykładowej konstrukcji

Konstrukcja przyrządu do naprawy lokalnych defektów ram motocyklowych

Modelowanie, symulacja i walidacja próby zginania segmentu skrzynkowego z kompozytu poliestrowo-szklanego

Projekt urządzenia sterowniczego dla osób niepełnosprawnych

Rejestracja i modelowanie ruchu człowieka


2016


Analiza numeryczna podstawowych elementów struktury energochłonnej

Badania mikroskopowe struktury węgli i łupków

Badania numeryczne cienkościennych struktur pod obciążeniem impulsowym w aspekcie ich energochłonności

Modelowanie i analiza wytrzymałości łopatki III stopnia sprężarki silnika K-15

Modelowanie i analiza wytrzymałości tarczy III stopnia sprężarki silnika K-15

Modelowanie i symulacja pracy zaworu zwrotnego z wykorzystaniem opisu metodą dynamiki płynów nieściśliwych

Numeryczne modelowanie elementów konstrukcyjnych fotela do pojazdu opancerzonego

Opracowanie konstrukcji urządzenia ułatwiającego wsiadanie do pojazdu osobom niepełnosprawnym

Projekt i analiza nowej konstrukcji bezoponowego koła samochodowego

Projekt koncepcyjny i badania numeryczne przedniego zderzaka wybranego samochodu osobowego

Projekt stanowiska dydaktycznego do analizy przemieszczeń i odkształceń w konstrukcjach płaskich


2015


Analiza kinematyczna i wytrzymałościowa wybranych układów wirników turbin wiatrowych

Analiza numeryczna wytężenia zespołu złącza mostu specjalnego

Badania anizotropowej struktury węgla

Badania numeryczne wybranej konstrukcji poddanej obciążeniu impulsem ciśnienia

Badania numeryczne wytężenia konstrukcji kratownicowych

Dobór modelu materiałowego podkładki z poliuretanu na podstawie wyników badań eksperymentalnych

Modelowanie numeryczne i walidacja wybranych układów obciążonych statycznie

Modelowanie oprzyrządowania dodatkowego do samochodów dla osób niepełnosprawnych

Modelowanie samochodowych pasów bezpieczeństwa

Numeryczna analiza wytrzymałości kompozytowego dźwigara obciążonego poprzecznie na przykładzie skrzydła
samolotu PZL-106 Kruk

Numeryczna symulacja wybranych badań materiałowych laminatów wzmacnianych włóknami węglowymi

Numeryczne badania wytrzymałości elementu zawieszenia pojazdu ciężarowego

Porównanie rozkładów naprężeń własnych obliczonych przy zastosowaniu modeli 2D i 3D

Projekt stanowiska do badania odporności wkładów balistycznych na przebicie igłą

Projektowanie i obliczenia statyczne złączy kompozytowo-stalowych kompozytowej kładki dla pieszych

Uproszczone modelowanie układu mechanicznego ładunek wybuchowy – pojazd wojskowy – żołnierz


2014


Analiza numeryczna uderzenia pocisku w ceramikę

Analiza numeryczna wybuchu ładunku materiału wybuchowego i jego oddziaływanie na wybraną konstrukcję

Analiza numeryczna wytrzymałości nitowanego dźwigara cienkościennego obciążonego poprzecznie

Badania eksperymentalne oddziaływania penetratora z hybrydowym miękkim wkładem balistycznym

Badania eksperymentalne oddziaływania penetratora z wielowarstwowym kompozytowym wkładem balistycznym

Konstrukcja podstawy fotelika samochodowego dla dziecka z elementami pochłaniającymi energię

Modelowanie numeryczne kontaktu dwóch ciał odkształcalnych

Modelowanie zachowania się piany aluminiowej z uwzględnieniem efektu temperaturowego

Numeryczna analiza wytrzymałościowa fotelika samochodowego w różnych warunkach obciążeń

Opracowanie kodów sterujących obrabiarką numeryczną – studium wybranych przykładów obróbki skrawaniem

Opracowanie konstrukcji sprężystej kompozytowej goleni podwozia lekkiego samolotu spełniającej warunki
symetrycznego lądowania

Projekt skrzydła do wybranego samochodu wyścigowego – koncepcja, dokumentacja, analizy MES,
propozycja technologii

Wybrane zagadnienia walidacji numerycznych modeli materiałowych dla kompozytu


2012


Analiza dynamiczna konstrukcji belkowych poddanych oddziaływaniu o charakterze impulsowym

Analiza numeryczna lecącego nieodkształcalnego obiektu w zderzeniu z obezwładniającą siatką

Analiza numeryczna MES wpływu podparcia na wytężenie mostu nożycowego

Badanie dynamiki wybranej platformy kolejowej metodą sztywnych brył

Badanie numeryczne wytrzymałości mostu specjalnego

Modelowanie MES i symulacja drgań układu wiadukt zespolony – tor podsypkowy – pociąg ICE-3

Numeryczna analiza próby rozciągania, ściskania i ścinania w celu wyznaczenia danych do modelu konstytutywnego

Projekt koncepcyjny wieży elektrowni wiatrowej o mocy 2MW

Projekt stanowiska do badań właściwości materiałów w dwuosiowym płaskim stanie obciążenia


PRACE DYPLOMOWE MAGISTERSKIE ZREALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI (od 2012 roku)


2018


Analiza MES częstości i postaci drgań własnych turbiny silnika lotniczego

Badania eksperymentalne wybranej stali konstrukcyjnej w szerokim zakresie szybkości odkształcenia i temperatur

Badania pełzania tworzywa sztucznego w zakresie różnych temperatur

Modelowanie i analiza wytrzymałości przekładkowej struktury kadłuba silnika

Projekt konstrukcji mechanicznej obrabiarki CNC z uwzględnieniem wpływu obciążeń na parametry pracy


2017


Analiza kinematyczna i wytrzymałościowa fotela do pojazdu opancerzonego

Analiza wytrzymałości kompozytowej struktury dźwigara głównego skrzydła samolotu
w obszarze mocowania do kadłuba

Analiza wytrzymałości sierpowego zamka łączącego łopatkę z tarczą sprężarki turbiny gazowej

Badania wpływu kierunkowości współczynnika rozszerzalności cieplnej struktur warstwowych
na rozkład pola naprężeń termicznych

Opracowanie i analiza numeryczna rozwiązań konstrukcyjnych mobilnej modułowej platformy pływającej

Opracowanie i analiza wytrzymałości podzespołów układu transportu naczepą i rozładunkowo/załadunkowego
modułów pływających

Opracowanie systemu naprawy rurociągów z defektami powierzchniowymi

Opracowanie typoszeregu kompozytu przekładkowego typu sandwich z wykorzystaniem
naturalnych włókien biodegradowalnych

Projekt ortezy stawu kolanowego oraz analiza jej wpływu na biomechanikę ruchu

Symulacje numeryczne elementów wykonanych w technologii druku 3D pod kątem energochłonności

Wybrane aspekty badań numerycznych wytężenia złącza mostu specjalnego


2016


Analiza dynamiczna turbiny silnika K-15

Analiza MES wytrzymałości zespołu II stopnia sprężarki osiowej silnika K-15

Analiza numeryczna resoru wielopiórowego z wieszakiem na stanowisku do badań udarowych

Analiza wpływu konstrukcji pasów bezpieczeństwa na stabilizację i zachowanie osoby niepełnosprawnej
w trakcie zderzenia czołowego

Analiza wpływu położenia oprzyrządowania dla osób niepełnosprawnych na zachowanie kierowcy w trakcie zderzenia
oraz zapewnienie jego bezpieczeństwa

Badania symulacyjne odpowiedzi dynamicznej wybranego mostu żelbetowego obciążonego pojazdem nienormatywnym

Modelowanie oddziaływania temperatury i ciśnienia na materiały porowate

Projekt wytrzymałościowy belki ogonowej śmigłowca z kompozytu typu sandwich

Próby wytwarzania kompozytów IMCs za pomocą reakcji "redox" jako perspektywicznych materiałów
o wysokiej odporności na zużycie ścierne

Symulacja numeryczna testu zderzeniowego dwóch lokomotyw manewrowych


2015


Analiza numeryczna łopaty turbiny wiatrowej małej mocy w typowych warunkach eksploatacyjnych

Analiza numeryczna wieży elektrowni wiatrowej małej mocy w typowych warunkach eksploatacyjnych

Analiza zachowania kierowcy niepełnosprawnego w trakcie zderzenia

Analiza zderzenia łopatki silnika turbinowego z ciałem obcym

Modelowanie zachowania się pian metalicznych w wybranych warunkach obciążeń

Numeryczne badania struktur energochłonnych rozpraszających impuls ciśnienia pochodzący od wybuchu

Numeryczno-doświadczalna analiza panelu wielowarstwowego obciążonego impulsem ciśnienia

Numeryczno-doświadczalne badanie tkaniny aramidowej pod względem odporności balistycznej

Opracowanie koncepcji zaworu umożliwiającego szczelinowanie ciekłym CO2


2014


Badania numeryczne wytrzymałości odcinka mostu i systemu połączeń modułów pływających
w wybranych warunkach eksploatacyjnych

Badania numeryczno-eksperymentalne doboru elementu kształtującego impuls obciążenia
w zmodyfikowanym teście Hopkinsona


2013


Analiza numeryczna oddziaływania fali wybuchu na konstrukcję

Analiza numeryczna pracy tłumika ciernego drgań łopatek turbiny silnika lotniczego

Analiza numeryczna współpracy łopatki z tarczą turbiny na przykładzie silnika K-15

Angioplastyka balonowa naczyń wieńcowych w ujęciu numerycznym – dobór optymalnej geometrii balonika

Badania elementów energochłonnych w aspekcie ochrony nóg żołnierza przed skutkami wybuchu miny pod pojazdem

Wpływ naprężeń własnych na deformację ściskanych elementów cylindrycznych

Wpływ wężykowania pojazdów szynowych na drgania wiaduktu zespolonego


2012


Analiza dynamiczna mostu nożycowego BLG

Analiza numeryczna współczynnika koncentracji naprężeń w kwadratowym otworze w próbce wykonanej
z materiału kompozytowego

Badania numeryczne struktury ochronnej obciążonej falą uderzeniową wybuchu

Badania oddziaływania fali ciśnienia na wybraną przeszkodę

Badania statyczne energochłonności struktur kompozytowych

Badania wytrzymałości wydzielonego fragmentu konstrukcji wagonu z obrotową platformą

Numeryczny model materiału piankowego o porach otwartych złożony z elementów 3D

Numeryczny model współpracy stentu z naczyniem wieńcowym

Symulacje wybranych zjawisk statycznych i dynamicznych w zespole przytwierdzenia szyny

Wpływ rozpiętości mostu zespolonego na odpowiedź dynamiczną układu most – tor – pociąg szybkobieżny