TERMINARZ


M6R1S4
M4R1S1


M5R1S1
M6R1S4


M7R1S4
M5R1S1

Zgłaszanie tematów prac dyplomowych

do 30.06.2017

do 31.12.2017

do 29.06.2018

Wydanie zadań dyplomowych

do 16.10.2017

do 16.03.2018

do 15.10.2018

Sporządzenie wykazu proponowanych recenzentów1)

do 20.04.2018

do 31.12.2018

do 19.04.2019

Przedłożenie przez studenta pracy dyplomowej promotorowi
do zaopiniowania2)

do 15.05.2018

do 11.01.2019

do 14.05.2019

Katedralna obrona pracy dyplomowej

21–29.05.2018

do 18.01.2019

do 28.05.2019

Katedralna obrona pracy dyplomowej3)
na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej

24.05.2018
godz. 9:00

18.01.2019
godz. 9:00

28.05.2019

Złożenie przez studenta do dziekanatu wersji elektronicznej
pracy dyplomowej (na CD, DVD) do sprawdzenia
w systemie antyplagiatowym

do 4.06.2018

do 21.01.2019

do 3.06.2019

Recenzowanie prac dyplomowych

do 6.06.2018

do 25.01.2019

do 5.06.2019

Złożenie przez studenta pracy dyplomowej do dziekanatu4)

do 11.06.2018

do 28.01.2019

do 10.06.2019

Obrony prac dyplomowych – egzamin dyplomowy

18–22.06.2018

1–7.02.2019

17–28.06.2019

Obrony prac dyplomowych – egzamin dyplomowy
na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej

21.06.2018
godz. 8:30

7.02.2019
godz. 9:00

do ustalenia

1)

Na studiach I stopnia recenzentem pracy dyplomowej, której promotorem jest osoba bez tytułu naukowego
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy.
Na studiach II stopnia recenzentem pracy dyplomowej, której promotorem jest osoba bez tytułu naukowego
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy
lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2)

Dzień przedłożenia pracy promotorowi jest dniem zakończenia okresu wykonywania pracy dyplomowej, który należy podać
w opinii promotora. Okres wykonywania pracy dyplomowej rozpoczyna się z dniem wydania zadania dyplomowego.

3)

Na obronę katedralną dyplomant przynosi maszynopis pracy (nieoprawiony) oraz opinię promotora.

4)

Dyplomanci składają do dziekanatu oprawioną pracę dyplomową oraz komplet wymaganych dokumentów.


MATERIAŁY DO POBRANIA


Zalecenia redakcyjne do pracy dyplomowej
(od semestru zimowego r.a. 2018/2019)

Zalecenia redakcyjne do pracy dyplomowej
(od semestru zimowego r.a. 2018/2019)


Wzór opinii promotora pracy dyplomowej
(od semestru zimowego r.a. 2018/2019)

Zasady wykonywania opinii pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym WAT


Wzór recenzji pracy dyplomowej
(od semestru zimowego r.a. 2018/2019)

Zasady wykonywania recenzji pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym WAT


Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
(od semestru zimowego r.a. 2018/2019)

Wzór zadania do pracy dyplomowej
(od semestru zimowego r.a. 2018/2019)


FORMA WYKONANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 • praca wykonana na komputerze, format A4, w jednym egzemplarzu, drukowana dwustronnie

 • nie numerujemy stron 1–8; numeracja wpisywana rozpoczyna się od strony 9 w zewnętrznym górnym rogu

 • układ stron pracy dyplomowej jest następujący:

  • strona 12 — strona tytułowa i adnotacja o streszczeniu (druk dwustronny)

  • strona 34 — zadanie dyplomowe (druk dwustronny)

  • strona 56 — opinia promotora pracy dyplomowej (druk dwustronny)

  • strona 78 — recenzja pracy dyplomowej (druk dwustronny)

  • strona 9 — część główna pracy dyplomowej, np. Spis treści

 • ustawienia podstawowe stron pracy dyplomowej:

  • marginesy: górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; wewnętrzny 3 cm; zewnętrzny 2 cm; marginesy lustrzane

  • nagłówek i stopka – ustawienia domyślne 1,25 cm

  • numeracja stron – czcionka Times New Roman 12 pkt

 • objętość części głównej pracy dyplomowej powinna wynosić:

  • praca inżynierska — 50–80 stron

  • praca magisterska — 70–100 stron

 • szczegółowe zalecenia redakcyjne są dostępne do pobrania tutaj