TERMINARZ


M5R1S4
M3R1S1


M4R1S1
M5R1S4


M6R1S4

Zgłaszanie tematów prac dyplomowych

do 10.06.2016

do 17.01.2017

do 30.06.2017

Dokonywanie wyboru tematów prac dyplomowych przez studentów

do 15.07.2016

do 27.01.2017

do 20.07.2017

Zatwierdzenie przydzielonych tematów

do 15.09.2016

do 25.02.2017

do 15.09.2017

Wydanie zadań dyplomowych

do 14.10.2016

do 07.03.2017

do 16.10.2017

Sporządzenie wykazu proponowanych recenzentów1)

do 20.04.2017

do 31.12.2017

do 20.04.2018

Przedłożenie przez studenta pracy dyplomowej promotorowi
do zaopiniowania2)

do 16.05.2017

do 10.01.2018

do 15.05.2018

Katedralna obrona pracy dyplomowej

do 30.05.2017

do 17.01.2018

21–29.05.2018

Katedralna obrona pracy dyplomowej3)
na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej

25–26.05.2017
godz. 9:00

15.01.2018
godz. 10:00
16.01.2018
godz. 9:00

do ustalenia

Złożenie przez studenta do dziekanatu wersji elektronicznej
pracy dyplomowej (na CD, DVD) do sprawdzenia
w systemie antyplagiatowym

do 05.06.2017

do 19.01.2018

do 04.06.2018

Recenzowanie prac dyplomowych

do 05.06.2017

do 24.01.2018

do 06.06.2018

Złożenie przez studenta pracy dyplomowej do dziekanatu4)

do 12.06.2017

do 26.01.2018

do 11.06.2018

Obrony prac dyplomowych – egzamin dyplomowy

19–23.06.2017

01–08.02.2018

18–22.06.2018

Obrony prac dyplomowych – egzamin dyplomowy
na specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej

19 i 21.06.2017
godz. 9:00

do ustalenia

do ustalenia

1)

Na studiach I stopnia recenzentem pracy dyplomowej, której promotorem jest osoba bez tytułu naukowego
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy.
Na studiach II stopnia recenzentem pracy dyplomowej, której promotorem jest osoba bez tytułu naukowego
lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy
lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

2)

Dzień przedłożenia pracy promotorowi jest dniem zakończenia okresu wykonywania pracy dyplomowej, który należy podać
w opinii promotora. Okres wykonywania pracy dyplomowej rozpoczyna się z dniem wydania zadania dyplomowego.

3)

Na obronę katedralną dyplomant przynosi maszynopis pracy (nieoprawiony) oraz opinię promotora.

4)

Dyplomanci składają do dziekanatu oprawioną pracę dyplomową oraz komplet wymaganych dokumentów.


MATERIAŁY DO POBRANIA


Wzór opinii promotora pracy dyplomowej
(od roku akademickiego 2016/2017)

Zasady wykonywania opinii pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym WAT


Wzór recenzji pracy dyplomowej
(od roku akademickiego 2016/2017)

Zasady wykonywania recenzji pracy dyplomowej
na Wydziale Mechanicznym WAT


Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
(od roku akademickiego 2016/2017)

Wzór zadania do pracy dyplomowej
(od roku akademickiego 2016/2017)


FORMA WYKONANIA PRACY DYPLOMOWEJ

 • praca wykonana na komputerze, format A4, w jednym egzemplarzu, drukowana jednostronnie lub dwustronnie

 • numerujemy każdą zapisaną stronę w prawym (druk jednostronny) lub zewnętrznym (druk dwustronny)
  górnym rogu, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • strona 1 — strona tytułowa (druk jednostronny)

  • strona 23 — zadanie dyplomowe (druk dwustronny)

  • strona 45 — opinia promotora pracy dyplomowej (druk dwustronny)

  • strona 67 — recenzja pracy dyplomowej (druk dwustronny)

  • strona 8 — pierwsza strona pracy dyplomowej, np. spis treści lub podziękowania

 • ustawienia strony w pracy dyplomowej, opinii promotora i recenzji:

  • marginesy: górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm; lewy (wewnętrzny) 3 cm; prawy (zewnętrzny) 2 cm;
   w przypadku druku dwustronnego – opcja marginesy lustrzane

  • nagłówek i stopka – ustawienia domyślne 1,25 cm

  • numeracja stron – czcionka Times New Roman 12 pkt

 • Zaleca się, aby objętość pracy dyplomowej bez załączników nie była mniejsza niż:

  • studia I stopnia (inżynierskie) — 70 stron

  • studia II studia (magisterskie) — 80 stron