KATEDRA MECHANIKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 839 849, fax: +48 261 839 355, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia I stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

PrezentacjaSTUDIA DOKTORANCKIE


Studia doktoranckie w Wydziale Mechanicznym WAT są prowadzone w dwóch dyscyplinach:

 • Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 • Mechanika.


Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinie Mechanika od 2005 roku. Nazwa studiów: Mechanika materiałów i konstrukcji. W latach 2005–2007 studia te miały charakter indywidualny, tzn. plan studiów był opracowywany dla każdego doktoranta indywidualnie. Od roku 2008 studia odbywają się w oparciu o Plan studiów i Program studiów, opracowane przez Komisję ds. Kształcenia Rady Wydziału Mechanicznego.

W okresie 2008–2014 Plan studiów i Program studiów w dyscyplinie Mechanika były nowelizowane trzykrotnie, ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z następującymi dokumentami nadrzędnymi:

 • Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym,
 • Statut Wojskowej Akademii Technicznej,
 • Regulamin studiów doktoranckich w Wojskowej Akademii Technicznej.


Aktualna nowelizacja Planu studiów i Programu studiów doktoranckich jest z roku 2014. Katedra prowadzi blok przedmiotów związanych z dyscypliną Mechanika, z wyjątkiem jednego przedmiotu zlecanego na Wydział Nowych Technologii i Chemii. Łącznie jest 11 przedmiotów obowiązkowych i 3 przedmioty obieralne związane z dyscypliną Mechanika oraz 9 przedmiotów ogólnoakademickich.

Wojskowa Akademia Techniczna jest otwartym uniwersytetem technicznym. Służy Siłom Zbrojnym, nauce, gospodarce i społeczeństwu, między innymi poprzez rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach nauk ścisłych, technicznych i społecznych.

Studia doktoranckie w dyscyplinie Mechanika wpisują się w tę misję poprzez kształcenie przyszłych pracowników naukowo-dydaktycznych w obszarze nauk technicznych, którzy będą przygotowani do kreowania i prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów i podchorążych na studiach pierwszego i drugiego stopnia.


Studia doktoranckie w dyscyplinie Mechanika są również zgodne ze strategią rozwoju Wydziału Mechanicznego WAT i pozwolą na osiągnięcie między innymi następujących celów strategicznych:

 • utrzymanie stabilnej pozycji i rozwoju Wydziału w zakresie edukacyjnym i naukowo-badawczym, zarówno w ramach Wojskowej Akademii Technicznej, jak i na forum uczelni politechnicznych:
 • ugruntowanie wiodącej roli Wydziału w zakresie kształcenia wyspecjalizowanych kadr na potrzeby Sił Zbrojnych i gospodarki narodowej;
 • wdrożenie nowoczesnych form i metod kształcenia na prowadzonych kierunkach i specjalnościach przez dobrze przygotowaną kadrę dydaktyczną;
 • promowanie działalności Wydziału w krajowych i międzynarodowych środowiskach politechnicznych, naukowych i gospodarczych;
 • przygotowanie kadr do aktywnego pozyskiwania i realizowania projektów badawczych krajowych, Unii Europejskiej i NATO.


W Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej prace administracyjne w zakresie studiów doktoranckich w dyscyplinie Mechanika prowadzi pełnomocnik kierownika Katedry ds. studiów III stopnia. Od roku 2008 funkcję tę pełni prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny. Wymagane dokumenty są najpierw procedowane i sprawdzane na poziomie katedry, a następnie przekazywane na Wydział. Wydział Mechaniczny prowadzi teczki osobowe doktorantów, rozliczenia semestralne, stypendia dla doktorantów oraz przewody doktorskie. Za organizację zajęć dydaktycznych dla doktorantów odpowiada Wydział.

Niezależnie od Wydziału, pełnomocnik kierownika katedry ds. studiów III stopnia prowadzi teczki osobowe doktorantów z kopią dokumentów, z wyjątkiem dokumentów przekazywanych bezpośrednio przez doktorantów na Wydział.

W latach 2008–2015 Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej wypromowała 21 doktorów w dyscyplinie Mechanika, w tym 15 osób w ramach studiów doktoranckich i 6 osób w trybie eksternistycznym.

Oficjalne dokumenty dotyczące studiów III stopnia znajdują się na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego – wejdź.

Załączniki do pobrania:

 1. Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej.
 2. Program studiów doktorskich.
 3. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 30/WAT/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
 4. Wykaz tematów projektów badawczych dla doktorantów – nabór 2015.
 5. Plan stacjonarnych/niestacjonarnych studiów doktoranckich obowiązujący od roku naboru 2014.
 6. Program egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej Mechanika.
 7. Procedowanie przewodów doktorskich w KMiIS na IV roku studiów doktoranckich.
 8. Wykaz modułów fakultatywnych „D” dla dyscypliny naukowej „Mechanika”.
 9. Lista wypromowanych doktorów w latach 2008-2015.Zapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott