INFORMACJE OGÓLNE

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej powstało w lutym 2008 roku. W ramach Koła
działalność naukową prowadzą studenci studiów I, II i III stopnia Wydziału Inżynierii Mechanicznej
(dawniej Wydziału Mechanicznego) Wojskowej Akademii Technicznej.

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej służy rozwojowi zainteresowań i aktywności naukowej
studentów. Jego celem jest w szczególności:

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;

 • rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów;

 • przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych;

 • popularyzacja wiedzy w zakresie:
  – numerycznych badań symulacyjnych,
  – badań eksperymentalnych.

Wyżej wymienione cele Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej realizuje między innymi poprzez:

 • organizowanie przedsięwzięć: seminariów, prelekcji, wycieczek, mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności
  z zakresu mechaniki technicznej i informatyki stosowanej;

 • organizowanie i rozwijanie szeroko pojętej kultury studenckiej;

 • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusjach, odczytach, wykładach, kursach,
  zjazdach i konferencjach naukowych i dydaktycznych;

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych;

 • promowanie działalności Koła Naukowego, Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (IMiIO),
  Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wojskowej Akademii Technicznej

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania samodzielności badawczej i dogłębnego
  opanowania wiedzy przez studentów;

 • rozwijanie i kształtowanie aktywności naukowej wśród zainteresowanych studentów biorących czynny udział
  w działalności Koła;

 • rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych członków Koła;

 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowym ruchu naukowym oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów
  i współpracy naukowej;

 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowo-technicznych (wraz z kadrą naukową IMiIO);

 • udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej;

 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele i zadania.


Regulamin Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej