KATEDRA MECHANIKI i INFORMATYKI STOSOWANEJ
Wydział Mechaniczny, Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel.: +48 261 83-98-49, fax: +48 261 83-93-55, e-mail: kmiis@wat.edu.pl
Strona główna

Historia
Skład zespołu

Oferta Współpracy
Współpraca naukowa
Badania
Publikacje
Laboratorium

Studia i stopnia
Studia II stopnia
Studia III stopnia

Pliki do pobrania

Galeria

PrezentacjaHistoria Katedry


  Rys historyczny

Wraz z powstaniem Wojskowej Akademii Technicznej w 1951 roku rozpoczęła swoją działalność, w ramach zespołu katedr ogólnoakademickich, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów (KMTiWM). w 1959 roku Katedra została organizacyjnie podporządkowana Wydziałowi Mechanicznemu. Katedra formalnie składała się z dwóch zakładów: Zakładu Mechaniki Teoretycznej i Zakładu Wytrzymałości Materiałów. Kierownikami Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów byli:
 • prof. dr inż. mgr fil. Stefan Ziemba, 1951-1965,
  - zastępca: płk dr inż. Sylwester Kaliski
 • prof. dr inż. Jan Szmelter, 1966-1978,
  - zastępca: dr inż. Leopold Sieklucki
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Orłoś, 1978-1986,
  - zastępca: dr inż. Leopold Sieklucki
 • prof. dr hab. inż. Marian Dacko, 1986-1992,
  prof. dr hab. inż. Mieczysław Wieczorek
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Wieczorek, 1992-1994.
  - zastępca: prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda


W roku 1994 nastąpiła reorganizacja Wydziału Mechanicznego, w wyniku której powstał Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (IMiMT). Szefem Instytutu w latach 1994-2002 był prof. Mieczysław Wieczorek. Do IMiMT zostały włączone m.in. obydwa zakłady wchodzące w skład Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów. Kierownikiem Zakładu Mechaniki Ogólnej został od 1994 roku prof. Tadeusz Niezgoda, natomiast kierownikami Zakładu Wytrzymałości Materiałów byli kolejno: dr inż. Grzegorz Galin (1993-1998), dr hab. Zdzisław Kurowski, prof. WAT (1998-2000), prof. Tadeusz Niezgoda (2000-2002). w 2002 roku nastąpiło połączenie tych zakładów w Zakład Mechaniki Ogólnej pod kierownictwem prof. Tadeusza Niezgody. w 2006 roku, w wyniku kolejnej restrukturyzacji Wydziału Mechanicznego, Zakład Mechaniki Ogólnej przekształcono w Katedrę Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Od roku 2006 kierownikiem katedry prof. Tadeusz Niezgoda. w roku 2008 – w wyniku zmian w Statucie WAT – na stanowisko zastępcy kierownika katedry został powołany prof. Marian Klasztorny, który w roku 2007 przeszedł do KMiIS z Instytutu Mechaniki i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej.powrót
  Działalność dydaktyczna dawniej...

Od początku istnienia KMTiWM jej pracownicy prowadzili zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Mechanika Teoretyczna (obecnie Mechanika Techniczna) i Wytrzymałość Materiałów. w latach pięćdziesiątych zostało zorganizowane i dość dobrze wyposażone w maszyny wytrzymałościowe Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. Było ono jednym z pierwszych w Polsce, gdzie wprowadzono badania elastooptyczne i tensometryczne do programu nauczania studentów. Od kilku lat jest sukcesywnie wyposażane w nowoczesną aparaturę do badań tensometrycznych, odwzorowań modeli 3D oraz badań wytrzymałościowych elementów konstrukcji. w latach siedemdziesiątych rozpoczęto wprowadzanie nowoczesnych metod komputerowych do programu kształcenia doktorantów, a pod koniec lat osiemdziesiątych prof. Marian Dacko wprowadził metodę elementów skończonych do wykładów z Wytrzymałości Materiałów. Na początku lat dziewięćdziesiątych powstało Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki.
Od 1999 roku tradycyjną ofertę dydaktyczną w zakresie przedmiotów podstawowych została rozszerzona o nowe przedmioty: Oprogramowanie Użytkowe dla Mechaników, a później Excel dla Mechaników i Matlab dla Mechaników.
Od roku 2006/07 Wojskowa Akademia Techniczna dostosowała system nauczania do wymagań Unii Europejskiej, przechodząc na studia dwustopniowe. Studia i stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku, w tym 2 lata kształcenia ogólnego i kierunkowego oraz 1,5 roku kształcenia specjalistycznego i uzupełniającego kierunkowego. Studia II stopnia trwają 1,5 roku, w całości kształcenie kierunkowe i specjalistyczne.
Prawdziwa rewolucja nastąpiła wraz z uruchomieniem na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn nowej specjalności prowadzonej przez Katedrę pod nazwą Techniki Komputerowe w Budowie Maszyn dla naboru 2005 na studiach magisterskich, a dla naboru 2006 na studiach inżynierskich. w ramach tej specjalności pracownicy Katedry prowadzą autorskie wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe z następujących przedmiotów:
 • Podstawy mechaniki ciała stałego
 • Komputerowa symulacja liniowych zagadnień mechaniki
 • Teoria sprężystości
 • Komputerowe modelowanie konstrukcji i układów mechanicznych
 • Metody numeryczne w analizie konstrukcji
 • Podstawy obliczania tarcz, płyt i powłok
 • Komputerowa symulacja nieliniowych zagadnień mechaniki
 • Zaawansowane techniki modelowania i symulacji
 • Język angielski w mechanice konstrukcji
 • Komputerowa symulacja zagadnień zmęczenia
 • Wspomaganie eksperymentalne modelowania numerycznego
 • Inżynierskie bazy danych
 • Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich (CAE)
 • Elementy mechaniki analitycznej
 • Podstawy projektowania w języku symbolicznym
Od naboru 2007 nastąpiła zmiana nazwy specjalności na Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej.

powrót
  Działalność naukowa dawniej...

Badania naukowe zostały podjęte w Katedrze wkrótce po zakończeniu prac związanych z organizacją procesu kształcenia w latach 1951-1953. w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wykrystalizowały się w Katedrze trzy główne kierunki badań naukowych:
 • analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji przy zastosowaniu MES, rozwijana przez zespół prof. Jana Szmeltera, a następnie prof. Mariana Dacko,
 • mechanika kompozytów rozwijana przez zespół prof. Stanisława Ochelskiego,
 • doświadczalna analiza stanu naprężeń z uwzględnieniem wpływu temperatury, metodą elastooptyczną oraz metodami tensometrycznymi i przy użyciu kamery termowizyjnej, rozwijana przez zespół prof. Zbigniewa Orłosia.
W latach siedemdziesiątych Zespół Katedry Mechaniki Teoretycznej i Wytrzymałości Materiałów opracował, według koncepcji prof. Jana Szmeltera, pierwszy w kraju system programów metody elementów skończonych o nazwie WAT-KM do analizy statycznej konstrukcji prętowych i powłokowo-prętowych, analizy drgań własnych i wymuszonych, oraz ustalonych i nieustalonych problemów termosprężystości. System ten był rozwijany do końca lat osiemdziesiątych i stosowany w wielu uczelniach i pracowniach projektowych w wersjach na maszyny cyfrowe Odra1305 i R32. Od lat dziewięćdziesiątych wykorzystywane jest nowocześniejsze oprogramowanie firmy MSC.Software oraz LSTC, a tematyka badań została poszerzona o nowe dziedziny.

powrótZapraszamy na strony
Specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii


Zapraszamy na nasze konto Facebook
Wejdź

Zapraszamy na strony
Konferencji TKI'2018


Projekt
3D-JAW

Zobacz więcej

Projekt
THERMOTEX

Zobacz więcej

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej
Zobacz więcej

Projekt
Konsorcjum DIOX4SHELL

Zobacz więcejTVP
Gaz łupkowy - film

Kliknij, aby powiększyć
 

Medal
im. Prof. Jana Szmeltera

Zobacz więcej

Projekt STOW
Zobacz więcej

Projekt PROJOINT
Zobacz więcej

Projekt POIG
Zobacz więcej

Współpraca z INSPRO
Zobacz więcej

Zapraszamy na strony
Konsorcjum PanCerMet


Zapraszamy na strony
Konsorcjum PonMat


Zapraszamy na strony
Koła Naukowego Studentów
KMiIS WME WAT 2019 Copyright © 2008-2019 Anna Szurgott